תפריט סגור

עריכת צוואה – איך עורכים צוואה

צוואה מספר דרכים לה – אדם יכול לערוך צוואה בכמה צורות ודרכים בה הוא מוסר הוראות וצורות לאופן חלוקת רכושו בזמן שלא יהיה עוד בן החיים. נפרט ובקצרה אודות עריכת צוואה סוגי הצוואות הקיימות והנפוצות והדרכים לעריכתן.

 

סוגי צוואות

צוואה בפני עדים  – המדובר בצוואה מודפסת אשר תכלול את פרטי המצווה, מועד עריכתה, הוראות בדבר אופן חלוקת העיזבון וחתימתה על ידי המצווה בפני שני עדים אשר יחתמו את שמם יחד עם פרטי הזיהוי שלהם על גבי הצוואה.

צוואה בפני רשות – המדובר בצוואה אשר זהה באופן עריכתה לרבות התוכן שצריכה להכיל לצוואה בפני עדים רק שאישורה של צוואה בפני רשות תהא לרוב ע"י נוטריון אשר יכרוך את הצוואה בהתאם לדין ולתקנות. צוואה בפני רשות ניתן לחתום גם בפני שיפוטי כגון בית דין או רשם הירושות.

עריכת צוואה בכתב יד המדובר בצוואה אשר תירשם ותיערך על ידי המצווה עצמו ובכתב ידו אשר יפרט את שמו המלא, מספר זיהוי, תאריך עריכתה וכן את הוראותיו בדבר אופן חלוקת עזבונו לאחר שיחלוף מן העולם. כעיקרון צוואה מעין זו אינה מומלצת היות ולרוב נערכת על ידי אדם שאינו בקיא בהוראות הדין או בסייגים הקיימים על חלוקת עיזבון ובמקרים רבים יוצרת סיבוכים משפטיים לאחר לכתו של המצווה מן העולם.

צוואת שכיב מרע (המוכרת כצוואה בע"פ) – המדובר בצוואה שלרוב לא ניתן להיערך לה. אין המדובר בציווי בע"פ כלפי בני המשפחה אודות רצונו של המצווה בכלות אריכות ימיו ושנותיו אלא בסיטואציה מאד ספציפית. כך לדוגמא: במקרה בו אדם עבר תאונת דרכים ובדרכו לבית החולים באמבולנס סבר שהוא עומד לחלוף מן העולם, מסר לאדם אשר היה מצוי לידו כי ככל ולא יוותר בחיים אז הוא מבקש להודיע לבני משפחתו שאת כל רכושו הוא מוריש לבתו. על אותו אדם שהדבר נחשף בפניו לפנות ובאופן מידי לרשם הירושות תחת מתן תצהיר אודות הציווי.

ככל שאכן אותו אדם ילך לבית עולמו כתוצאה מהתאונה בתוך 30 ימים מעת הציווי הרי שמדובר בצוואה בע"פ הניתנת לקיום תחת הליך משפטי לבירורה. ישנן דוגמאות נוספות לעניין זה אך זו משקפת נאמנה את רוח הדברים.

צוואה הדדית – בצוואה זו מורישים בני הזוג את כל רכושם זה לזה וקובעים במשותף מי ירש את יתרת עיזבונם לאחר לכתם במנגנון הקרוי יורש אחר יורש.

לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות - השאירו פרטים

Modern

וכעת בהרחבה על עריכת צוואה

צוואה בעדים יש לעשות בפני שני עדים אשר יחתמו על הצוואה בנוסף לחתימת המצווה. בחתימתם יצהירו העדים כי המבקש לצוות הצהיר את כוונותיו ובסוף חתם על  הצוואה בפניהם.

כדי שאדם יהיה כשיר לשמש כעד לצוואה עליו להיות בגיר שהנו כשיר מבחינה משפטית ואינו נהנה במישרין בעקיפין מנכסי העיזבון.

צוואה בעדים הנה הפופולארית ביותר מבין סוגי הצוואות, עובדת עריכתה ע"י עו"ד שתחום מומחיותו היא דיני משפחה – צוואות וירושת בצירוף העובדה כי הצוואה נחתמה ע"י שני עדים כשירים מחזק את מעמד הצוואה ומפחית את הסיכוי לפגמים או התנגדויות לה עת יגיע המועד לקיימה.

 

צוואה בפני רשות

רשות נחשב שופט, רשם, דיין או עו"ד שהוא נוטריון.

דרך עריכתה של צוואה בפני רשות יכול ותיעשה בכתב בדרך בה יגיש המבקש לצוות את צוואתו מודפסת או כתובה ליידי נציגי הרשות כאמור, או בעל פה, בדרך בה יקריא המבקש לצוות את צוואתו בעל פה בפני נציג הרשות, נציג הרשות ירשום את הוראות המבקש, יחזור ויקריא למבקש את הוראותיו כפי שנשמעו ע"י נציג הרשות, לאחר שתוקרא למבקש תוכן צוואתו יחזור ויאשר את תוכנה.

 

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא מסמך הכתוב כולו בכתב ידו של המבקש לצוות. צוואה בכתב יד תחשב כתקפה אם תכלול מספר פרטים בהם בין היתר שמו המלא של המצווה, מספר תעודת הזהות, שמות היורשים, תאריך מועד העריכה וחתימת המצווה.

לההביל מצוואות אחרות הדורשות כי הציווי בהורשה ייעשה בפני עדים צוואה בכתב יד אינה דורשת מעורבות עו"ד, אישור עדים או נוכחותם בעת עריכתה.

ככלל עריכת צוואה בכתב יד אינה מומלצת שכן עורך הצוואה לרוב אינו בעל ידע משפטי בכלל ובתחום עריכת הצוואות בפרט דבר שעלול להוביל בדיעבד ובבואם של הנהנים לקיימה, למציאת פגמים עקב ניסוח לא ברור או נכון במקרה הטוב, או לפסילתה במקרה הפחות טוב במקרה של אי עמידתה בתנאים טכניים מהותיים שאינם ניתנים לריפוי בדיעבד.

לפיכך לא מומלץ לאדם הסביר לערוך צוואתו בכתב ידו לבדו על אף שהדבר מותר.

 

צוואת שכיב מרע – צוואה שבע"פ

צוואה בעל פה אם המבקש לצוות מצוי על סף מוות או מאמין שהנו על סף מוות.

הסיבה שהחוק מתיר את עריכת הצוואה בע"פ הנה הכרה בכך שאדם המצוי על סף המוות לא יכול להביא את צוואתו מודפסת ולאשר בפני 2 עדים או בפני רשות וכאמור לרוב לא ניתן להיערך לה, לכן ככל ולעדים אין עניין אישי בצוואה והנם בגירים יוכל המבקש לצוות את צוואתו בפני העדים, ואלו ימהרו לרשום ולהפקיד את פרטי הציווי תחת תצהיר ברשם הירושות וללא דיחוי. האפשרי.

ככלל צוואת שכיב מרע הנה "צוואת אין ברירה" ואינה מומלצת כדבר שבשגרה.

 

צוואה הדדית

תיקון בחוק משנת 2005 הסדיר את עניין צוואה הדדית בין בני זוג שהיית נהוגה אף טרם התיקון.

בשנת 2005 תוקן החוק והוכנס סעיף הנוגע לנושא של צוואה הדדית לבני זוג.

החריג לצוואה זו הנה נוכחות נהנה ומעורבותו בעריכת הצוואה, החוק מאפשר חריג זה ומכיר באינטרס שיש לשני בני זוג הנוגע לצוואתם המשותפת.

בצוואה זו מתקיים עיקרון יורש אחר יורש, בה בן הזוג הנפטר מותיר את מלוא רכושו לבן הזוג הנותר בחיים מתוך הסכמה משותפת כי בבוא היום יותיר בן הזוג הנותר בחיים את יתרת העיזבון ליורשים אשר הוסכמו מראש על ידי בני הזוג. לרוב המדובר בילדיהם או צאצאיהם של בני הזוג.

עריכת צוואה מסוג זה מובטחת מפני שינויים עתידיים (בכפוף להוראות החוק).

כך למשל אם אחד מבני הזוג מעונין שנות את צוואתו שבן זוגו בחיים עליו להודיע לבן זוגו אודות רצונו. אך אם אדם רוצה לחזור בו מצוואתו לאחת פטירת בן זוגו, הרי שיהיה עליו להחזיר את הרכוש שירש מבן זוגו לקופת העיזבון, ורק אז רשאי הוא יהיה לשנות את צוואתו תחת הליך שיפוטי אשר יוודא את השבת חלקו בעיזבון.

 

לסיכום

כפי שניתן לראות המחוקק העניק מספר דרכים בהם יוכל אדם לצוות אודות רכושו עם לכתו מן העולם. רצוי וכדאי עד מאד לערוך צוואה על מנת שלא להותיר מאבקים בין בני המשפחה או חלוקה שלא בהתאם לרצונו של האדם.

אין להסתפק רק עם עריכת הצוואה אלא כדאי ואף מומלץ ביותר לפנות לעורך דין הבקיא בדיני הירושה על מנת שיערוך עבורכם את הצוואה באופן ברור ונהיר תחת עמידה על רצונכם ביחס לחלוקת רכושכם.

חשוב ביותר להימנע מצוואות שאינן ברורות או שהוראותיהן אינן ניתנות לקיום אז הדבר גורר הליכים משפטיים ולעיתים צורך בפרשנות הצוואה על ידי גורם שיפוטי בניסיון להתחקות אחר רצונו של המצווה. ברור כי לא תמיד ניתן להתחקות אחר רצון המצווה שכן לעיתים נרשמות הוראות סותרות או שאינן ניתנות ליישום.

לכן, לא מומלץ "לחסוך" ולערוך צוואה לבדכם ללא הידע והכישורים הנדרשים לכך.

לצוות משרדינו ולעורך דין ונוטריון אביחי דמארי בפרט ניסיון רב שנים בתחום דיני המשפחה, ירושה ומקרקעין כאשר תחומים אלו נושקים באופן ישיר לעריכת צוואות ברורות וניתנות ליישום.

בקיאות בנושאים אלו מעניקים את הכישורים, הידע והניסיון לעריכת צוואות בהתאם לדינים והחוקים הקיימים בנושאים אלו.

ככל ואתם מבקשים לערוך צוואה בפני רשות, עדים או הדדית אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ואנו נשוב אליכם בהקדם לגבי עריכת צוואה.

 

עורך דין עריכת צוואה

בסכסוכי ירושה רבים הגורם העיקרי למחלוקות בין היורשים הוא כסף.

כסף  עלול לשגע את בני האדם כאמור "כסף יעוור עיני חכמים", לבלבל את דעתם ולהטריפה.

כסף עלול להעיב על יחסים המשפחתיים, להעכירם ואף לגרום לקרע בהם.

כסף עלול להיות מקור לסכסוך חריף ומר, אשר עשוי לעיתים להסתיים רק בבית משפט.

אחת הדרכים המומלצות למנוע מחלוקות ירושה בנושא כספי היא – פניה לעו"ד משפחה לצורך עריכת צוואה כדבעי.

5/5
עו"ד אביחי דמארי
עו"ד לענייני משפחה ונוטריון

כתיבת תגובה

Call Now Button